Privacyverklaring

1. VOORAFGAAND

CONTROLLED SOFT WATER BVBA, met zetel te 2340 BEERSE, Industrieweg 9 en met ondernemingsnummer 0423.950.574 (hierna: Controlled Soft Water”) hecht veel waarde en belang aan je privacy en de veilige verwerking van je persoonsgegevens bij het gebruik van de website www.controlledsoftwater.be. Wij willen de gegevens van de bezoekers van onze website (hierna: “Bezoekers”) optimaal beschermen tegen verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen en enige andere onrechtmatige verwerking.

Wij zullen je persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: “AVG”) evenals de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Met deze Privacyverklaring wil CONTROLLED SOFT WATER je als betrokkene, in de zin van de AVG, informeren over de verwerkingen en je afdoend informeren, o.a. over de soorten persoonsgegevens die wij over u verzamelen, waar wij de gegevens vandaan halen, hoe wij de gegevens, die wij over u verzamelen, gebruiken, hoe lang wij uw gegevens bewaren, aan wie wij deze informatie mogen verstrekken, en uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. 

CONTROLLED SOFT WATER wenst je erop te wijzen dat de verstrekking van bepaalde verplicht aangegeven persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde betreft om onze diensten te kunnen leveren. Bij gebreke aan voormelde persoonsgegevens zullen de diensten niet of slechts gebrekkig aangeboden kunnen worden door CONTROLLED SOFT WATER.

Waar nodig zullen wij je als betrokkene om een geïnformeerde, vrije, ondubbelzinnige en specifieke toestemming vragen voor het uitvoeren van bepaalde verwerkingshandelingen.

Het is mogelijk dat ons privacy beleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring. Het is dan ook aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist.

De huidige verklaring werd laatst aangepast op 1/06/2022.

2. WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

Verwerkingsverantwoordelijke(n):

In het kader van deze privacyverklaring, dewelke handelt over het afsluiten van een overeenkomst met CONTROLLED SOFT WATER en het gebruik van www.controlledsoftwater.be dient CONTROLLED SOFT WATER beschouwd te worden als de verwerkingsverantwoordelijke. CONTROLLED SOFT WATER bepaalt immers in dit verband alleen, of in samenwerking met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens.

U kan ons steeds bereiken door gebruik te maken van onderstaande contactgegevens:

CONTROLLED SOFT WATER 

Industrieweg 9, 2340 Beerse 

Ondernemingsnummer: 0423.950.574

E-mail: info@controlledsoftwater.be

Website: www.controlledsoftwater.be

Verwerker(s)

In het kader van haar dienstverlening naar jou toe kan het noodzakelijk zijn dat CONTROLLED SOFT WATER persoonsgegevens verstrekt aan derden.

Teneinde jou toe te laten optimaal gebruik te maken van de functionaliteiten van de website kan het gebeuren dat jouw persoonsgegevens worden verstrekt aan aanbieders van deze functionaliteiten. Deze verstrekking van persoonsgegevens blijft uiterst beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor het aanbieden van deze functionaliteiten. De ontvangers kunnen je steeds worden meegedeeld op verzoek.

3. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. 

Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

CONTROLLED SOFT WATER verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven. 

Zo zal CONTROLLED SOFT WATER in het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in deze privacyverklaring.

Een lijst van categorieën van persoonsgegevens die mogelijks worden verwerkt door je gebruik kan je hier terugvinden:

 • Persoonlijke identificatiegegevens;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Elektronische identificatiegegevens.

5. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

CONTROLLED SOFT WATER verwerkt je persoonsgegevens om de door jouw gevraagde of ontvangen diensten op een correcte wijze te leveren, evenals om de functionaliteiten van de website correct en op intuïtieve wijze aan te bieden en waar nodig gepast te reageren op je verzoeken. CONTROLLED SOFT WATER verwerkt jouw persoonsgegevens daarnaast om je als Bezoeker van de website te voorzien van een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring. 

De verwerking van persoonsgegevensgegevens van Klanten en Bezoekers zijn in hoofdzaak gericht op de volgende specifieke doeleinden:

 • Ons toe te laten contact op te nemen met jou naar aanleiding van jouw specifiek verzoek via het contactformulier of via e-mail;
 • Om de website aan te passen aan je specifiek gebruik ervan;
 • De verbetering van onze diensten;
 • Om jouw vragen te beantwoorden indien je deze telefonisch, via het contactformulier op de website of per e-mail stelt;
 • Om contact op te nemen in het kader van een selectie- en aanwervingsproces;
 • Om ons toe te laten statische analyses uit te voeren;
 • Om fraude en misbruik te voorkomen.

Bij het gebruik van onze Website worden er bovendien gegevens ingezameld voor statische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van de website te optimaliseren.

De Bezoeker verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan CONTROLLED SOFT WATER en kan op die manier een zekere controle uitoefenen op de juistheid en minimalisatie ervan. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zouden zijn, kan CONTROLLED SOFT WATER beslissen in afwachting van de aanvulling of correctie bepaalde functionaliteiten te schorsen. 

6. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW INFORMATIE?

Uw informatie wordt enkel gedeeld binnen CONTROLLED SOFT WATER. Uw gegevens worden in beginsel niet met derden gedeeld, tenzij:

 • Je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven;
 • Dit nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten;
 • Dit nodig is om de overeenkomst met CONTROLLED SOFT WATER in goede orde uit te voeren;
 • Wij hiertoe wettelijke verplicht zijn tegenover de overheid en/of de autoriteiten 

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derde partijen voor louter marketingdoeleinden. 

7. DOORGIFTE BUITEN DE EUROPEES ECONOMISCHE RUIMTE?

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte.

8. JE RECHTEN ALS BETROKKENE

8.1. Garantie van naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens

CONTROLLED SOFT WATER verwerkt je persoonsgegevens enkel:

 • Conform de doeleinden zoals hier bepaald of op een wijze dewelke niet onverenigbaar is met dit oorspronkelijk doel;
 • Op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze waarbij de verwerking, al naargelang het geval, wordt gesteund op volgende rechtsgronden: 
 • Toestemming: de persoonsgegevens worden verwerkt na uw toestemming.
 • Rechtmatig belang: de persoonsgegevens kunnen verwerkt worden als het in het gerechtvaardigd belang is van CONTROLLED SOFT WATER als onderneming, voor zover jouw persoonlijke belangen niet zwaarder wegen.
 • Overeenkomst: de verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst met CONTROLLED SOFT WATER.
 • Wettelijke verplichting: de verwerking van de persoonsgegevens moet worden gedaan opdat CONTROLLED SOFT WATER kan voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.
 • Op een wijze dewelke proportioneel is met het vooropgestelde doel;
 • Op een juiste wijze;
 • In principe tijdens een periode gelijk aan vijf (5) jaar na de laatste activiteiten op de website of vijf (5) jaar na uitvoering van de overeenkomst;
 • In gevallen door de wet bepaald, tijdens periode dewelke gelijk is aan de wettelijke bewaartermijn; 
 • Op een wijze dewelke voldoende waarborgen omvat tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en / of onopzettelijk verlies of beschadiging.

8.2. Recht op inzage

Elke Klant of Bezoeker dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst, heeft het recht om van CONTROLLED SOFT WATER uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van de hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens.

Je hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om de) termijn (te bepalen) gedurende dewelke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die je kan uitoefenen overeenkomstig de AVG.

Indien je wenst jouw recht op inzage / rectificatie / wissing te gebruiken, zal CONTROLLED SOFT WATER hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in je hoofde bestaat. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@controlledsoftwater.be.

Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Je kan je recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan CONTROLLED SOFT WATER. CONTROLLED SOFT WATER zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring. 

Daarenboven heb je het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door CONTROLLED SOFT WATER te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen dewelke CONTROLLED SOFT WATER zal beoordelen:

 • Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • Wanneer je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Wanneer jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

8.3. Recht op beperking van de verwerking / recht van bezwaar

Je hebt het recht van CONTROLLED SOFT WATER een beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens;
 • De verwerking van CONTROLLED SOFT WATER blijkt onrechtmatig en je wenst geen wissing van de persoonsgegevens, maar je wilt wel een beperking van de verwerking;
 • CONTROLLED SOFT WATER heeft je persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, doch je hebt deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • CONTROLLED SOFT WATER dient de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te beoordelen en dit gedurende deze periode.

Je hebt bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. CONTROLLED SOFT WATER staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij CONTROLLED SOFT WATER dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw recht op bezwaar. 

Je hebt daarnaast het recht niet te worden onderworpen aan geïndividualiseerde en volledig geautomatiseerde besluitvorming wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit je in aanzienlijke mate kan treffen. U kan echter steeds zelf ingrijpen op zulke besluitvorming of een menselijke tussenkomst vorderen.

Tot slot heb je het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing.

Indien je wenst jouw recht op bezwaar / beperking van de verwerking te gebruiken, zal CONTROLLED SOFT WATER hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@controlledsoftwater.be.

8.4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan CONTROLLED SOFT WATER verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens louter rust op jouw toestemming.

Indien je wenst jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid te gebruiken, zal CONTROLLED SOFT WATER hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@controlledsoftwater.be.

8.5. Recht op vergetelheid

Telkens wanneer je CONTROLLED SOFT WATER terecht hebt verzocht om gegevens te rectificeren, te wissen of nog beperkt te verwerken zal CONTROLLED SOFT WATER elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning zou vergen. Je kan ook steeds informatie ontvangen over deze ontvangers.

8.6. Recht op het intrekken van je toestemming / recht om klacht in te dienen

Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet. Daarnaast heb je het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens door CONTROLLED SOFT WATER bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Indien je wenst jouw toestemming in te trekken of jouw recht om een klacht in te dienen wil uitoefenen, zal CONTROLLED SOFT WATER hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@controlledsoftwater.be.

8.7. Recht op informatie en transparantie

Bij de uitoefening van je rechten zal CONTROLLED SOFT WATER steeds handelen in overeenstemming met de AVG en zodoende alle in de AVG vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke je in een eenvoudige taal zal ontvangen.

De termijnen voor het beantwoorden van je verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit / veelheid van je verzoeken, verlengd worden. CONTROLLED SOFT WATER zal je daartoe binnen één (1) maand na ontvangst van je verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van het waarom van deze verlenging.

8.8. Recht om een klacht in te dienen

CONTROLLED SOFT WATER streeft ernaar om je gegevens veilig en rechtmatig te verwerken. Indien je vindt dat er toch iets misloopt of dat je persoonsgegevens onrechtmatig of foutief worden verwerkt, aarzal dan niet om ons te contacteren op info@controlledsoftwater.be.

Je hebt bovendien ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, zijnde de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

9. VEILIGE VERWERKING

CONTROLLED SOFT WATER erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is van gegevensbescherming. 

Daarom neemt CONTROLLED SOFT WATER gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

10. COOKIES

Tijdens het gebruik van de website kunnen zogenaamde “cookies” op je opslag worden geplaatst teneinde bepaalde keuzes van de terugkerende Bezoeker te herinneren of om je bepaalde functionaliteiten aan te bieden.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze verklaring inzake cookies, beschikbaar op de website.

Ontdek de waterkrant

Meer info over onze duurzame wateroplossingen?